உங்கள் தேவனாகிய ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவை சந்திக்கும்படி ஆயத்தப்படுங்கள்
இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை அதிசீக்கிரமாயிருக்கிறது